Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego "INICJATYWA" w Kosinie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Statut

Statut

Email Drukuj PDF

Rozdział I


Postanowienia ogólne

 

§ l

 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „INICJATYWA” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

 

§2

 

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych o  celach nie zarobkowych.

 

§3

 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną - może zbywać i nabywać majątek nieruchomy, zaciągać wszelkiego rodzaju zobowiązania, pozywać i być pozywane oraz jest zarejestrowane na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach.

 

§4

 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 5

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Kosina.

 

§6

 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

 

§7

 

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, odznak i symboli zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§8

 

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

 

§9

 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym zakresie działań.

 

§ 10

 

Stowarzyszenie może należeć do związków stowarzyszeń. Decyzję w sprawie przynależności podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

 

Rozdział II


Cele i środki działania

 

§ 11

 

1.      Celami Stowarzyszenia jest:

a)      promocja kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do nich adresowanej,

b)      wspomaganie organizacyjne i finansowe inicjatyw społecznych, gospodarczych i kulturalnych,

c)      promocja ekologii i ochrony środowiska,

d)     promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki, szczególnie wśród ludzi młodych,

e)      pomaganie w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających ludziom młodym pełnienie funkcji społecznych i w społeczeństwie,

f)       inicjowanie oraz tworzenie nowych miejsc pracy na terenie wsi Kosina,

g)      rozwój infrastruktury informatycznej.

 

2.      Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a)      organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, odczytów, seminariów, koncertów oraz innych imprez,

b)      współpracę dla realizacji celów statutowych z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,

c)      współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami politycznymi i społecznymi w upowszechnianiu celów i zasad stowarzyszenia,

d)     organizację wymian międzynarodowych,

e)      wyrażanie opinii w sprawach publicznych i uczestnictwo w życiu publicznym i kulturalnym,

f)       występowanie z własnymi wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji publicznej oraz sądów powszechnych,

g)      udział w postępowaniach prowadzonych przed organami administracji publicznej i sądami powszechnymi,

h)      prowadzenie działalności wydawniczej,

i)        prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jednak dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków, lecz przeznaczony na realizację celów statutowych,

j)        inicjowanie akcji związanych z ochroną środowiska np. likwidacja dzikich wysypisk, propagowanie ekologicznych źródeł pozyskiwania energii odnawialnej (baterie słoneczne, wiatraki),

k)      gromadzenie środków finansowych na cele statutowe stowarzyszenia,

l)        rozbudowę sieci teleinformatycznej.

 

Rozdział III


Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 12

 

1.      Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna będąca obywatelem polskim posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych oraz niepełnoletnie osoby fizyczne, które ukończyły 16 rok życia.

 

2.      Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby prawne oraz inne organizacje - nie mające osobowości prawnej - o ile zakres i przedmiot ich działania nie stoi w sprzeczności z celami Stowarzyszenia.

 

§ 13

 

1.      Członkowie dzielą się na:

a)      zwyczajnych

b)      wspierających

c)      honorowych

 

2.      Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która jest pełnoletnia, posiada obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych oraz niepełnoletnie osoby fizyczne, które ukończyły 16 rok życia.

 

3.      Członkiem zwyczajnym może być również cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania celów Stowarzyszenia.

 

4.      Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, prawna lub organizacja zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoby prawne i organizacje działają w Stowarzyszeniu poprzez swoich przedstawicieli.

 

5.      Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

 

6.      Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek członków Stowarzyszenia.

 

§ 14

 

1.      Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a)      korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia

b)      korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia

c)      uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia stosownie do indywidualnych zainteresowań,

 

2.      Członkom przysługuje prawo do zgłaszania opinii i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

 

3.      Członkom wspierającym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

 

4.      Członkom honorowym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 

§ 15

 

Członkowie mają obowiązek:

 

a)      przestrzegać postanowienia statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

b)      brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia,

c)      wnieść opłatę wpisową oraz regularnie opłacać składki członkowskie,

d)     dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

 

§16

 

1.       Członkostwo ustaje na skutek:

a)      pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu Stowarzyszenia po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,

b)      wykluczenia przez Zarząd:

-        z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia

-        z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia

-        z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą wpisową do 1 miesiąca oraz składek członkowskich przez okres pół roku

-        na pisemny wniosek i uchwałę 1/2 członków Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów tj. co najmniej 50% + l z wcześniej wymienionych powodów

-        z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu

c)      śmierci członka lub ustania bytu prawnego osoby prawnej.

 

2.      Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

 

3.      Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV


Organy Stowarzyszenia

 

§17

 

1.      Organami „STOWARZYSZENIA” są:

a)      Walne Zebranie Członków,

b)      Zarząd,

c)      Komisja Rewizyjna.

 

2.      Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa trzy lata.

 

§ 18

 

Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków bezwzględną większością głosów.

 

§ 19

 

1.      Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów - o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej - przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania.

 

2.      W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

 

§ 20

 

W przypadku ustąpienia członków władz w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili ­liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków z wyboru.

 

Rozdział V


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

 

§ 21

 

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 

§ 22

 

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 

§ 23

 

1.      Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na l rok przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

2.      Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

§ 24

 

1.      Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności Co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

 

2.      Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący, wybierany w głosowaniu jawnym przez uczestników Zebrania.

 

§ 25

 

W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:

a)      z głosem decydującym członkowie Stowarzyszenia,

b)      z głosem doradczym - osoby zaproszone przez Zarząd

 

§26

 

Zarząd zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania Członków co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem obrad .

 

§ 27

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a)      określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b)      wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia,

c)      udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

d)     rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e)      uchwalanie regulaminu Zarządu określającego organizację i tryb pracy,

f)       uchwalanie wysokości i terminów opłaty wpisowej oraz składek członkowskich, a także wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

g)      wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

h)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

i)        rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

j)        rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,

k)      podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

l)        podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady,

m)    uchwalanie statutu i jego zmian,

n)      powołanie w razie konieczności Sądu Koleżeńskiego do rozstrzygnięcia zaistniałego sporu między członkami Stowarzyszenia a Jego władzami.

 

Rozdział VI

 

Zarząd Stowarzyszenia

 

§ 28

 

1.      Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 pełnoletnich osób wybranych na Walnym Zebraniu Członków, w tym z: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i l członka,

 

2.      Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

 

3.      Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz na 2 miesiące. W posiedzeniu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

 

§ 29

 

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

a)      realizacja celów Stowarzyszenia

b)      wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków

c)      sporządzanie planów pracy i budżetu

d)     sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia

e)      podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia

f)       reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz

g)      zwoływanie Walnego Zebrania Członków

h)      organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej

i)        przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia

 

§ 30

 

1.      Pierwszy Zarząd powołują założyciele Stowarzyszenia, określając skład i okres kadencji Zarządu, natomiast na następną kadencję jego okres i skład ustala Walne Zebranie Członków.

 

2.      Zarząd ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

 

3.      Uchwały Zarządu, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków Zarządu.

 

Rozdział VII

 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

 

§ 31

 

1.      Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

 

2.      Kontroluje działalność Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku.

 

3.      Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków powoływanych na okres 3 lat.

 

4.      Członków pierwszej Komisji Rewizyjnej powołują założyciele Stowarzyszenia.

 

§ 32

 

1.      Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)      kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia

b)      składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków

c)      prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu

d)     składania wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia

e)      składania sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków

 

§ 32

 

2.      Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

 

Rozdział VIII


Majątek i Fundusze Stowarzyszenia

 

§ 34

 

1.      Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a)      opłaty wpisowej oraz składek członkowskich

b)      darowizn, spadków, zapisów

c)      dochodów z własnej działalności statutowej

d)     dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia

e)      dotacji i ofiarności publicznej

 

2.      Wszelkie środki pieniężne, muszą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

 

3.      Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

4.      Decyzje w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

5.      Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania tylko swoim majątkiem.

 

6.      Członkowie Stowarzyszenia nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Stowarzyszenia.

 

7.      Stowarzyszenie nie odpowiada wobec osób trzecich za zobowiązania członków Stowarzyszenia.

 

8.      Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch upoważnionych przez Zarząd jego członków tj. prezesa lub jego zastępcy oraz skarbnika

 

9.      Do ważności pism oraz dokumentów wymagane są podpisy: prezesa lub jego zastępcy lub sekretarza Zarządu.

 

Rozdział IX

 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 35

 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania i podlega zatwierdzeniu przez władze rejestracyjne.

 

§ 36

 

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i rozdysponowaniu jego majątku podejmuje Walne Zebranie Członków większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 37

 

Uchwała o rozdysponowaniu majątku Stowarzyszenia podlega zatwierdzeniu przez organ rejestracyjny.

 

§ 38

 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

 

Komitet Założycielski:

1.      Markowicz Marek

2.      Pelc Jerzy

3.      Szajnar Tadeusz

Poprawiony: poniedziałek, 10 stycznia 2011 15:15
 


Coś z galerii :)

Galeria

Reklama
Reklama

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama

Statystyka

Odsłon : 22194